ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,080 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,143 7.91
เตี้ย  1,249 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,715 6.33
ผอมและเตี้ย  838 3.09
อ้วนและเตี้ย  692 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,443 75.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $