ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,689 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  856 5.13
เตี้ย  484 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,380 8.27
ผอมและเตี้ย  221 1.32
อ้วนและเตี้ย  124 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,624 81.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $