ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,655 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  855 5.13
เตี้ย  484 2.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,378 8.27
ผอมและเตี้ย  219 1.31
อ้วนและเตี้ย  124 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,595 81.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $