ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,670 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  927 5.56
เตี้ย  552 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,352 8.11
ผอมและเตี้ย  295 1.77
อ้วนและเตี้ย  101 0.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,443 80.64 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $