ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,629 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,108 6.66
เตี้ย  730 4.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,387 8.34
ผอมและเตี้ย  476 2.86
อ้วนและเตี้ย  295 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,633 75.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $