ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,112 6.67
เตี้ย  734 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,389 8.34
ผอมและเตี้ย  480 2.88
อ้วนและเตี้ย  295 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,653 75.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $