ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,579 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,109 6.69
เตี้ย  733 4.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,379 8.32
ผอมและเตี้ย  480 2.90
อ้วนและเตี้ย  295 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,583 75.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $