ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,993 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,036 6.10
เตี้ย  735 4.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,103 6.49
ผอมและเตี้ย  362 2.13
อ้วนและเตี้ย  182 1.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,575 79.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $