ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  16,274 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,132 6.96
เตี้ย  488 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,454 8.93
ผอมและเตี้ย  286 1.76
อ้วนและเตี้ย  134 0.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,780 78.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $