ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,960 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,290 7.61
เตี้ย  769 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,148 6.77
ผอมและเตี้ย  366 2.16
อ้วนและเตี้ย  209 1.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,178 77.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $