ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,883 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  960 6.04
เตี้ย  453 2.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,504 9.47
ผอมและเตี้ย  302 1.90
อ้วนและเตี้ย  228 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,436 78.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $