ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,925 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  964 6.05
เตี้ย  457 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,504 9.44
ผอมและเตี้ย  302 1.90
อ้วนและเตี้ย  228 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,470 78.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $