ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,589 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  979 6.28
เตี้ย  505 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,542 9.89
ผอมและเตี้ย  321 2.06
อ้วนและเตี้ย  195 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,047 77.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $