ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  978 6.28
เตี้ย  505 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,541 9.90
ผอมและเตี้ย  319 2.05
อ้วนและเตี้ย  195 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,035 77.28 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $