ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,268 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  867 7.69
เตี้ย  542 4.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,225 10.87
ผอมและเตี้ย  542 4.81
อ้วนและเตี้ย  342 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,750 68.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $