ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,974 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,203 7.53
เตี้ย  760 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,701 10.65
ผอมและเตี้ย  678 4.24
อ้วนและเตี้ย  434 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,198 70.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $