ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,505 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  885 5.71
เตี้ย  692 4.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,395 9.00
ผอมและเตี้ย  441 2.84
อ้วนและเตี้ย  228 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,864 76.52 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $