ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  14,703 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  939 6.39
เตี้ย  429 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,502 10.22
ผอมและเตี้ย  304 2.07
อ้วนและเตี้ย  167 1.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,362 77.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $