ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,448 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,266 7.26
เตี้ย  632 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,456 8.34
ผอมและเตี้ย  398 2.28
อ้วนและเตี้ย  228 1.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,468 77.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $