ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,385 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,278 7.35
เตี้ย  632 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,456 8.38
ผอมและเตี้ย  398 2.29
อ้วนและเตี้ย  228 1.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,393 77.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $