ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  37,894 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,253 5.95
เตี้ย  1,459 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,595 6.85
ผอมและเตี้ย  1,087 2.87
อ้วนและเตี้ย  618 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,882 78.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $