ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  37,798 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,669 7.06
เตี้ย  1,778 4.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,575 6.81
ผอมและเตี้ย  1,166 3.08
อ้วนและเตี้ย  739 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,871 76.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $