ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  37,850 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,175 8.39
เตี้ย  2,208 5.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,734 7.22
ผอมและเตี้ย  1,555 4.11
อ้วนและเตี้ย  1,311 3.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,867 70.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $