ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  38,365 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,478 6.46
เตี้ย  1,750 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,911 7.59
ผอมและเตี้ย  1,298 3.38
อ้วนและเตี้ย  2,280 5.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,648 72.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $