ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  38,325 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,474 6.46
เตี้ย  1,747 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,911 7.60
ผอมและเตี้ย  942 2.46
อ้วนและเตี้ย  2,280 5.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,971 72.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $