ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  36,838 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,591 7.03
เตี้ย  1,601 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,880 7.82
ผอมและเตี้ย  1,033 2.80
อ้วนและเตี้ย  710 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,023 76.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $