ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  38,449 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,769 9.80
เตี้ย  2,735 7.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,656 6.91
ผอมและเตี้ย  1,868 4.86
อ้วนและเตี้ย  1,027 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,394 68.65 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $