ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,235 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  723 4.75
เตี้ย  448 2.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  987 6.48
ผอมและเตี้ย  290 1.90
อ้วนและเตี้ย  225 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,562 82.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $