ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,191 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  864 5.69
เตี้ย  529 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,080 7.11
ผอมและเตี้ย  380 2.50
อ้วนและเตี้ย  222 1.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,116 79.76 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $