ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,196 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,165 7.67
เตี้ย  709 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,119 7.36
ผอมและเตี้ย  535 3.52
อ้วนและเตี้ย  272 1.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,396 74.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $