ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,533 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  904 5.82
เตี้ย  622 4.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,030 6.63
ผอมและเตี้ย  449 2.89
อ้วนและเตี้ย  400 2.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,128 78.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $