ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  14,915 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  852 5.71
เตี้ย  519 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,179 7.90
ผอมและเตี้ย  342 2.29
อ้วนและเตี้ย  207 1.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,816 79.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $