ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,550 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,380 8.87
เตี้ย  1,067 6.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,184 7.61
ผอมและเตี้ย  683 4.39
อ้วนและเตี้ย  441 2.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,795 69.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $