ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,085 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,843 6.13
เตี้ย  1,154 3.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,073 6.89
ผอมและเตี้ย  729 2.42
อ้วนและเตี้ย  302 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,984 79.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $