ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,922 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,135 7.14
เตี้ย  1,346 4.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,066 6.90
ผอมและเตี้ย  706 2.36
อ้วนและเตี้ย  402 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,267 77.76 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $