ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,247 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,561 8.47
เตี้ย  1,400 4.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,985 6.56
ผอมและเตี้ย  583 1.93
อ้วนและเตี้ย  285 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,433 77.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $