ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,779 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,525 8.48
เตี้ย  1,386 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,958 6.58
ผอมและเตี้ย  831 2.79
อ้วนและเตี้ย  284 0.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,795 76.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $