ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,451 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,011 6.60
เตี้ย  1,506 4.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,879 6.17
ผอมและเตี้ย  773 2.54
อ้วนและเตี้ย  461 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,821 78.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $