ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  25,444 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,710 6.72
เตี้ย  966 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,798 7.07
ผอมและเตี้ย  529 2.08
อ้วนและเตี้ย  359 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,082 78.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $