ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,441 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,926 9.61
เตี้ย  1,910 6.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,126 6.98
ผอมและเตี้ย  1,112 3.65
อ้วนและเตี้ย  670 2.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,697 71.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $