ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,441 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,927 9.62
เตี้ย  1,900 6.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,976 6.49
ผอมและเตี้ย  1,106 3.63
อ้วนและเตี้ย  647 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,885 71.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $