ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,920 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,367 5.49
เตี้ย  816 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,502 6.03
ผอมและเตี้ย  409 1.64
อ้วนและเตี้ย  194 0.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,632 82.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $