ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,950 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,421 5.70
เตี้ย  841 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,478 5.92
ผอมและเตี้ย  461 1.85
อ้วนและเตี้ย  226 0.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,523 82.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $