ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,005 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,740 6.96
เตี้ย  1,127 4.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,564 6.25
ผอมและเตี้ย  519 2.08
อ้วนและเตี้ย  235 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,820 79.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $