ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  25,484 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,547 6.07
เตี้ย  1,051 4.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,346 5.28
ผอมและเตี้ย  452 1.77
อ้วนและเตี้ย  381 1.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,707 81.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $