ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  24,768 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,623 6.55
เตี้ย  802 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,776 7.17
ผอมและเตี้ย  379 1.53
อ้วนและเตี้ย  248 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,940 80.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $