ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  25,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,997 7.87
เตี้ย  1,407 5.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,397 5.51
ผอมและเตี้ย  811 3.20
อ้วนและเตี้ย  509 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,246 75.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $