ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,185 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,526 5.06
เตี้ย  811 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,701 8.95
ผอมและเตี้ย  647 2.14
อ้วนและเตี้ย  559 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,941 79.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $