ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,036 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,994 6.64
เตี้ย  1,078 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,869 9.55
ผอมและเตี้ย  929 3.09
อ้วนและเตี้ย  734 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,432 74.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $