ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,736 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,508 4.91
เตี้ย  932 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,419 7.87
ผอมและเตี้ย  780 2.54
อ้วนและเตี้ย  983 3.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,114 78.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $