ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  29,787 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,462 4.91
เตี้ย  747 2.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,861 9.60
ผอมและเตี้ย  693 2.33
อ้วนและเตี้ย  780 2.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,244 78.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $