ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,705 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,415 7.87
เตี้ย  1,490 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,042 9.91
ผอมและเตี้ย  1,050 3.42
อ้วนและเตี้ย  1,158 3.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,550 70.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $