ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,570 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,106 7.10
เตี้ย  540 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,198 7.69
ผอมและเตี้ย  203 1.30
อ้วนและเตี้ย  192 1.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,331 79.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $