ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,477 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,148 7.42
เตี้ย  552 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,169 7.55
ผอมและเตี้ย  316 2.04
อ้วนและเตี้ย  209 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,083 78.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $