ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,223 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  572 6.96
เตี้ย  272 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  593 7.21
ผอมและเตี้ย  182 2.21
อ้วนและเตี้ย  111 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,493 78.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $