ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,757 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  635 7.25
เตี้ย  389 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  676 7.72
ผอมและเตี้ย  291 3.32
อ้วนและเตี้ย  302 3.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,464 73.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $