ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,922 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  960 6.43
เตี้ย  559 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,251 8.38
ผอมและเตี้ย  384 2.57
อ้วนและเตี้ย  374 2.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,394 76.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $