ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  12,338 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  883 7.16
เตี้ย  547 4.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,136 9.21
ผอมและเตี้ย  403 3.27
อ้วนและเตี้ย  330 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,039 73.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $