ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  9,407 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  650 6.91
เตี้ย  342 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  886 9.42
ผอมและเตี้ย  182 1.93
อ้วนและเตี้ย  241 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,106 75.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $