ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,297 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  913 8.87
เตี้ย  528 5.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  940 9.13
ผอมและเตี้ย  413 4.01
อ้วนและเตี้ย  349 3.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,154 69.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $