ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,049 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,880 5.69
เตี้ย  1,352 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,247 6.80
ผอมและเตี้ย  607 1.84
อ้วนและเตี้ย  431 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,532 80.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $