ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,086 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,104 6.36
เตี้ย  1,438 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,302 6.96
ผอมและเตี้ย  657 1.99
อ้วนและเตี้ย  348 1.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,237 79.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $